DAG Fotoalbum

Bekijk het hier

Wandel door Grou

en ontdek het Grou
van toen en nu

De historie van Grou

Dorp, bedrijven en mensen

1980 25 jaar Jeugdherberg 'Oer 't Hout'Winter 2020

1938 zeilwedstrijd voor beurt- en vrachtschepen

Een Grouster horecafamilie

1916 Zeilwedstrijden Lyts Frisia

1916-05-13 [ca] Opening Seizoen Zeilen

1923 Zeilmakerij de Vries

1927  Pompstation waterleiding Grouw

1927 prijswinnaars [vermoedelijk schaatsen]

1927-12-18 Hardrijderij voor vrouwen

1930 hardrijderij van mannen te Grouw

1929 Jong Frisia op schoolplein

1928 [ca] Klaas van der Meer en echtgenoote gouden bruiloft

1937-08-26 Geertje van Leeuwen-Veenstra 100 jaar

1928 Krite Grouw, toneelvereeniging Thalia, De laitsjende Wierheit

1930 Sint Piter

1934 [ca] Sint Piter

1934  It Fryske Gea waarschuwt tegen te veel zomerhuisjes aan Pikmeer

1935 hoog water, alleen polderdijk nog zichtbaar

1937 Oostersche kunsten in Friesland,  Jan Riemersma, Jean Lumière

1939 [ca] afbraak schoolhuis Parkstraat

1950 De Spiegel, Reef de zeilen! ... Grouw

1980 25 jaar Jeugdherberg 'Oer 't Hout'

1949 Het dorp zonder Sinterklaas

Najaar 2019

1937-07-03 kampioenswedstrijden KZ Oostergoo

1938 KZ Oostergoo, regenbogen

1928 zeilsport

1912 De Prins, KZ Oostergoo, zeilwedstrijden

1923 KZ Oostergoo, zeilwedstrijden 75 jarig bestaan

Noot: 'de boetebus'

Programma Stifting Grou 2019-2020

Jongstra, R ea, Apollo Grouw 1892-1992, honderd jaar muziek / deel 1

Jongstra, R ea, Apollo Grouw 1892-1992, honderd jaar muziek / deel 2

- 'k Wit ien dei yn 't jier .... / Ferhalen, lieten en aardigheidsjes oer Sint Piter  (2003)

 

Zomer 2019

 

Lijnbaan of touwslagerij

Beroepsvissers van Stralen

1990 Lezing drs. E.H. Halbertsma over de bruorren-Halbertsma

1966 Brochure van Partij van de Arbeid

Sybren's Plakboek 8A

Sybren's Plakboek 8B

J Vledder-van der Knoop eo, Swarte Pyt kin fleane en oare ferhalen (1989)

2015 Jeltsje Ratsma-de Jong [1874-1973], Oantinkens oan myn libben

1998 Bangma, S; Bûntsje, in ferhaal út it wetterlân

2012-04-13,14,15 Mingd Koar Grou, 100 jier, Jubileumconcert

2012 Mingd Koar Grou, 1912-2012, Jubileumuitgave

Sybrens Plakboek no 9 / Myzyk yn Grou

2009-11-01 Marwiven, Benefytkonsert foar Ned Brandwonden Stichting

2011-11-04 Jubileumconcert De Marwiven

Sybrens Plakboek no 9 / Sport yn Grou

2013-05-25 magazine, 15 jaar Grouster Roeisloepenrace

 

Voorjaar 2019

 

2015  65 jaar Sint Pitermearkes

1975-1982 plakboek Ietsje van der Meer

1912-06-30 2de Zangersfeest

1964-1966 Rieleks

2008 150 jaar Oostergoo hotel restaurant sinds 1858 

2002 aanleg verbindingskanaal Biensma

1992 ombouw A32, viaduct en aquaduct

1999 bouw spoorbrug

1999 sloop Stork, aanleg Hellingshaven

2004 sloop timmerbedrijf De Wal

1972 U H Brolsma, Fyftich jier fuotbalsport op in Frysk doarp

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel 1)

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel2)

Levensmiddelenuitdeling 1826

Lyts Fenwierstra bewoners

Hellinghaven

Ned Hervormde Kerk bezit 

Plukjes Grouster geschiedenis

Smeden in de smedrij aan de Hoofdstraat 

Tjesmawier bewoners

Wiglema bewoners

 

Najaar 2018

 

SA Schoustra, It Gild te Grou 1776-1976 (1997)

H. Fopma eo, Fûgelwacht Grou 1946-1996 (1996)

Boelguodkaartsjes

(Rijks)monumenten in en rond Grou

Louw H Atema, Nostalgisch gezicht Grouw (ca 1985)

F Brouwer-van der Meer ea, Fan strjitten en stiennen, (1992)

Sint Piterkomitee, Grou sjongt Sint Piter, (1992)

H vd Mei, 1890-1985 Onder wapperende wimpels, KWV Frisia 125 jaar, (1985)

JP Rottiné eo, Fan sutelskou nei sylskou, 50 jier GWS skouwen, (1988)

Taeke Hoekema, Grouster Almenak, (1974)

JP Rottiné, 75 jaar Grouwster Watersport, (2010)

Verslag 40e bedrijfsjaar GEB te Grouw, (1951)

F Rouwé-Bosch ea, 'k Wit ien dei yn ’t jier, (1965)

L Brolsma, To skûtsjesilen mei it Âlde Grouster fearskip, (1966)

SA Schoustra, 1875-1975 De krite yn 'e krânse, (1975)

Frisia eerste lokale Friese krant in digitaal archief, (2007-01-30)

Skipkesilen