DAG Fotoalbum

Bekijk het hier

Wandel door Grou

en ontdek het Grou
van toen en nu

De historie van Grou

Dorp, bedrijven en mensen

Najaar 2019

 

Programma Stifting Grou 2019-2020

 

 

Zomer 2019

Lijnbaan of touwslagerij

Beroepsvissers van Stralen

1990 Lezing drs. E.H. Halbertsma over de bruorren-Halbertsma

1966 Brochure van Partij van de Arbeid

Sybren's Plakboek 8A

Sybren's Plakboek 8B

J Vledder-van der Knoop eo, Swarte Pyt kin fleane en oare ferhalen (1989)

2015 Jeltsje Ratsma-de Jong [1874-1973], Oantinkens oan myn libben

1998 Bangma, S; Bûntsje, in ferhaal út it wetterlân

2012-04-13,14,15 Mingd Koar Grou, 100 jier, Jubileumconcert

2012 Mingd Koar Grou, 1912-2012, Jubileumuitgave

Sybrens Plakboek no 9 / Myzyk yn Grou

2009-11-01 Marwiven, Benefytkonsert foar Ned Brandwonden Stichting

2011-11-04 Jubileumconcert De Marwiven

Sybrens Plakboek no 9 / Sport yn Grou

2013-05-25 magazine, 15 jaar Grouster Roeisloepenrace

 

Voorjaar 2019

 

2015  65 jaar Sint Pitermearkes

1975-1982 plakboek Ietsje van der Meer

1912-06-30 2de Zangersfeest

1964-1966 Rieleks

2008 150 jaar Oostergoo hotel restaurant sinds 1858 

2002 aanleg verbindingskanaal Biensma

1992 ombouw A32, viaduct en aquaduct

1999 bouw spoorbrug

1999 sloop Stork, aanleg Hellingshaven

2004 sloop timmerbedrijf De Wal

1972 U H Brolsma, Fyftich jier fuotbalsport op in Frysk doarp

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel 1)

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel2)

Levensmiddelenuitdeling 1826

Lyts Fenwierstra bewoners

Hellinghaven

Ned Hervormde Kerk bezit 

Plukjes Grouster geschiedenis

Smeden in de smedrij aan de Hoofdstraat 

Tjesmawier bewoners

Wiglema bewoners

 

Najaar 2018

 

SA Schoustra, It Gild te Grou 1776-1976 (1997)

H. Fopma eo, Fûgelwacht Grou 1946-1996 (1996)

Boelguodkaartsjes

(Rijks)monumenten in en rond Grou

Louw H Atema, Nostalgisch gezicht Grouw (ca 1985)

F Brouwer-van der Meer ea, Fan strjitten en stiennen, (1992)

Sint Piterkomitee, Grou sjongt Sint Piter, (1992)

H vd Mei, 1890-1985 Onder wapperende wimpels, KWV Frisia 125 jaar, (1985)

JP Rottiné eo, Fan sutelskou nei sylskou, 50 jier GWS skouwen, (1988)

Taeke Hoekema, Grouster Almenak, (1974)

JP Rottiné, 75 jaar Grouwster Watersport, (2010)

Verslag 40e bedrijfsjaar GEB te Grouw, (1951)

F Rouwé-Bosch ea, 'k Wit ien dei yn ’t jier, (1965)

L Brolsma, To skûtsjesilen mei it Âlde Grouster fearskip, (1966)

SA Schoustra, 1875-1975 De krite yn 'e krânse, (1975)

Frisia eerste lokale Friese krant in digitaal archief, (2007-01-30)

Skipkesilen